FDUV:s utlåtanden och kommentarer

FDUV:s utlåtanden, ställningstaganden och kommentarer

År 2019

22.1.2019
Skriftiligt yttrande till Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

17.1.2019
Skriftilig yttrande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott om regeringens proposition med förslag till lag om
funktionshinderservice

17.1.2019
Skriftilig yttrande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott om medborgainitiativet Ingen marknadsvara / Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

År 2018

21.9.2018
Utlåtande kring specialomsorgsdistriktens ställning i landskaps- och vårdreformen

16.8.2018
Utlåtande om regeringens förslag till klient- och patientlag

14.9.2018
Utlåtande om lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster

8.6.2018
Utlåtande om partiellt arbetsföra personers väg till arbete

16.5.2018
Skriftligt sakkunnigyttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den (RP 16/2018 rd)

25.4.2018
Utlåtande om utkast till Finlands första periodiska rapport gällande genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning CRPD

20.4.2018
Utlåtande om förslag till lag om klient- och patientavgifter inom social- och hälsovård

5.3.2018
Förslag till modell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport

År 2017

15.12.2017
Utlåtande om regeringens utkast till valfrihetslag hösten 2017

5.7.2017
Skriftligt utlåtande om förslaget om Lag om särskild service med anledning av funktionshinder

21.6.2017
Skriftligt utlåtande angående beredningen av det nationella åtgärdsprogrammet för genomförande av funktionshinderkonventionen

5.5.2017
Skriftligt sakkunnigyttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den (RP 39/2017 rd)

29.5.2017
Skriftligt sakkunnigyttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om: RP 15/2017 rd (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap ...), RP 47/2017 rd (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om kundens valfrihet inom social- och hälsovården ...), RP 52/2017 rd (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

18.4.2017
Skriftligt sakkunnigyttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd)

28.3.2017
Utlåtande om regeringens utkast till valfrihetslag 

2016

9.11.2016
Utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och utkast till landskapsreform 31.8.2016

28.6.2016
Utlåtande om regeringspropositionen angående förslag till ändring av den lag som handlar om investeringsunderstöd som beviljas för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

6.5.2016
FDUV:s kommentarer till Social- och hälsovårdsreformen (SOTE)

22.4.2016
Utlåtande om Förslag till förordning om statsunderstöd för allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd i Finland

9.2.2016
SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinders utlåtande angående områdesindelningen i samband med social- och hälsovårdsreformen

År 2015

18.11.2015
FDUV:s kommentar angående regeringens proposition (RP 96/2015 rd) med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

9.10.2015
FDUV:s kommentar gällande Kårkulla samkommuns boendeplan 2012–2020

19.8.2015
Utlåtande angående lagförslaget om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

26.6.2015
FDUV:s kommentar om boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning

18.6.2015
Utlåtande om reformen av handikapplagstiftningen

År 2014

14.11.2014
Ställningstagande om KEHAS, upphandling och SOTE (KVANK, på finska)

13.10.2014
Ställningstagande om reformen av social- och hälsovårdsstrukturer

30.6.2014
Utlåtande om socialvårdslagen och därtill hörande lagar

9.5.2014
Kommentar kring den planerade anhörigstrategin inom Kårkulla samkommun

15.4.2014
Språklagstiftningen och upphandling av social- och hälsovård

13.3.2014
Utlåtande om sotereformen (SAMS)

28.2.2014
Utlåtande om ratificeringen av FN-konventionen (SAMS)

År 2013

19.11.2013
Utlåtande kring lagen om självbestämmanderätt (SAMS)

11.10.2013
Utlåtande om social- och hälsovårdsreformens mellanrapport (SAMS)

22.8.2013
Mellanrapport om närståendevården (SAMS)

14.1.2013
Utlåtande till verkställandet av tolkdirektivet (pdf, på finska)

År 2012

5.6.2012
Kommentar till rapporten om klientens självbestämmande inom social- och hälsovården

7.3.2012
Kommentar till KEHAS-programmet ”Den riksomfattande planen för utveckling av tjänster som ersätter institutionsvård i samfundet”

7.3.2012
Kommentti KEHAS-suunnitelmaan "Valtakunnallinen suunnitelma laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön"

År 2011

27.5.2011
Utlåtande om arbetsgruppens betänkande Teckenspråkigas språkliga rättigheter (Justitieministeriets publikationsserie Betänkanden och utlåtanden 24/2011)

År 2010

16.11.2010
Utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förmyndarverksamhet och av 5 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten. (RP 203/2010 rd)

11.11.2010
Utlåtande till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hälso- och sjukvård samt lagar om ändring av folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (RP 90/2010 rd)

22.6.2010
FDUV:s kommentarer till Justitieombudsmannen

10.5.2010
Utlåtande till regeringens förslag till riksdagen om revidering av lagen om hemort och socialvårdslagen, utkast 26.4.2010