Socialskyddsguidens pärmFunktionshinderservice

Serviceplanen 

En serviceplan är en plan över den service och de stödinsatser som en person med funktionsnedsättning behöver för att klara av det dagliga livet. Klientens hemkommun ansvarar för uppgörandet av en serviceplan.

Klienten anhåller alltid om tjänster och stödinsatser med en särskild ansökan, men serviceplanen fungerar som grund och motivering till ansökan. Klienten, en anhörig eller närarbetare kan ta initiativet till att serviceplanen uppgörs. Enligt handikappservicelagen ska en serviceplan göras upp enligt vad som bestäms i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

Hemkommunens socialbyrå beviljar tjänster och stödfunktioner. Kommunerna kan köpa tjänster som de av olika orsaker inte producerar själva.

Service i Svenskfinland

Kårkulla samkommun producerar svenskspråkig service för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för deras familjer i enlighet med gällande lagstiftning. Kårkulla producerar följande tjänster: rådgivning och handledning, korttidsvård (avlastning), boende, arbetsverksamhet och daglig verksamhet.

Samkommunen har omsorgsbyråer i Borgå, Helsingfors, Ekenäs, Pargas, Närpes, Vasa och Jakobstad. Oftast är tre olika yrkeskategorier representerade; psykolog, socialkurator och pedagogisk handledare.

Man kan ta kontakt med enheten när som helst. För att få service av Kårkulla krävs att en överenskommelse görs upp mellan personen som behöver service, Kårkulla samkommun och personens hemkommun. Hemkommunen betalar för Kårkullas tjänster och Kårkullas socialkurator ansvarar för att omsorgsprogrammet blir gjort i samråd med familjen.

Resurscenter i Svenskfinland 

I Svenskfinland finns resurscenter för personer som är i behov av särskilt stöd. Kårkullas expert- och utvecklingscenter och Valteri, Skilla erbjuder olika stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland.

De flesta barn med funktionsnedsättning går i vanlig skola, ofta i smågrupp och delvis integrerade i vanliga klasser.

FDUV:s verksamheter så som Lärum, LL-Center och FDUV:s personal kan ge handledning och information.

Mera information