Arbets- och dagverksamhet

Personer som omfattas av arbets- och dagverksamhetstjänster är klienter, inte arbetstagare. De deltar i verksamheten som en del av specialomsorgen och får sjukpension.

Kommunen är skyldig att ordna arbets- och dagverksamhet. Socialväsendet i kommunen ordnar arbetsverksamhet för personer som inte har förutsättningar att få arbete i anställningsförhållande. För arbets- och verksamhetscentralerna ansvarar i allmänhet kommunen eller samkommunen. Nuförtiden kan kommunerna också ersätta olika slag av stiftelser för att de ordnar arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Olika former av arbetsverksamhet

Olika former av arbetsverksamhet är arbetsverksamhet som ges i en arbetscentral och utlokaliserat arbete som ordnas på vanliga arbetsplatser. Typiska arbeten i arbetscentralerna är textil- och snickeriarbeten, samt monterings- och förpackningsarbeten som görs för företag. I arbetsverksamhet som ordnas på arbets- och dagcentralerna deltar 7 700 personer med utvecklingsstörning.

Till personer som deltar i arbets- och dagverksamhet kan betalas arbetsersättning. Arbetsersättningen betalas utöver pensionen och den är skattefri. Arbetsersättningen uppgår till högst 12 euro om dagen.

Utlokaliserad arbetsverksamhet

Syftet med utlokaliserad arbetsverksamhet har varit att ge en person med utvecklingsstörning möjighet att på en vanlig arbetsplats lära sig att arbeta och få mera färdigheter.

De personer som deltar i utlokaliserad arbetsverksamhet arbetar på vanliga arbetsplatser, men utför sitt arbete som en del av specialomsorgen och är skrivna i en arbets- och dagcentral.

Kännetecknande för utlokaliserad arbetsverksamhet är att man inte betalas lön och man har inget anställningsförhållande. Den som arbetar i utlokaliserad arbetsverksamhet får förutom sjukpension också en arbetsersättning. Arbetsersättningen uppgår till högst 12 euro om dagen. Ofta är det belopp som betalas ändå mycket mindre än 12 euro. I vissa fall kan ett arbete inom utlokaliserad arbetsverksamhet motsvara ett vanligt arbetsförhållande.

I utlokaliserad arbetsverksamhet deltar ca 2 300 personer med utvecklingsstörning.

Arbetscenter

De flesta människor med lindrig och måttlig utvecklingsstörning arbetar på ett arbetscenter. Målet för ett arbetscenter är i allmänhet habiliterande eller sociala, även om också arbetsresultaten är av betydelse. Arbetsuppgifterna består vanligen av underleverantörsuppgifter för industrin, t.ex. företag inom metall- och träindustin, väveri- och sömnadsarbeten samt av annan egen produktion.

Människor med utvecklingsstörning bör fortgående utveckla arbetsförmågan och arbetsuppgifterna planeras om möjligt så, att det är möjligt att framskrida från enklare till svårare arbetsuppgifter.

Människorna med lindrig/måttlig utvecklingsstörning som arbetar på ett arbetscenter får en arbetsersättning på 0-12 euro/dag.

I Finland upprätthålls arbetscenter av kommuner och samkommuner (samkommunen i Svenskfinland är Kårkulla).

Dagcenter

På ett dagcenter arbetar personer med grav utvecklingsstörning. Verksamheten planeras utgående ifrån människan. Syftet med verksamheten är att stöda människans självständighet, att träna sociala färdigheter och samarbetsförmåga samt att anordna lämplig arbetsverksamhet eller sysselsättning.

Personer med grav utvecklingsstörning som arbetar på ett dagcenter får en arbetsersättning på 0-12 euro/dag.

I Finland upprätthålls dagcenter av kommuner och samkommuner (samkommunen i Svenskfinland är Kårkulla).

Läs mer: