Personer med funktionsnedsättning i somrig miljö tillsammans med personal

För ett gott liv på jämlika villkor

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

FDUV är en nationell människorättsorganisation som arbetar för att svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få en jämlik ställning i samhället och service och stöd på sitt eget modersmål.

DUV-föreningar och Steg för Steg

FDUV representerar elva regionala DUV-föreningar och riksföreningen för personer med utvecklingsstörning Steg för Steg. De regionala DUV-föreningarna är verksamma i hela Svenskfinland och har tillsammans cirka 2 800 medlemmar. Vi har kansli i Helsingfors och Vasa och en personalstyrka på 26 anställa.

Påverkan, tjänster, projekt och utveckling

Vi sprider information och påverkar attityder i samhället för att förbättra livssituationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ordnar läger och kurser, temadagar och föreläsningar och erbjuder stöd, råd och gemenskap. Via olika projekt sprider vi information och utvecklar modeller och material som gagnar våra medlemmar och intressenter.

Lärum, LL-Center och specialbibliotek

Till FDUV hör även Lärum, LL-Center och ett specialbibliotek. LL-Center arbetar med och för lättläst information på svenska i Finland, ger ut den lättlästa tidningen LL-bladet och utbildar läsombud. Inom Lärum och Lärum-förlaget utvecklar och erbjuder vi material och verktyg för specialundervisningen och handleder kring användningen av dem. I vårt specialbibliotek kan du låna facklitteratur och lättläst skönlitteratur.
 

Gå till

 

Mission
– vår grunduppgift i samhället

FDUV arbetar för ett gott liv på jämlika villkor för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning i Finland

Vår värdegrund

Alla människor är lika värda.
Alla är unika.

  • Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att påverka sina liv och sin vardag
  • Alla ska ha rätt till goda och jämlika levnadsvillkor
  • Alla ska bemötas med förståelse och respekt för personlig integritet, på sitt eget modersmål
  • Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd hen behöver
  • Alla ska ha rätt till god och allsidig utveckling

Vision
– vår dröm

  • Vår målgrupp och deras anhöriga får sin röst hörd och är delaktiga i samhället
  • Vår målgrupp och deras anhöriga får relevant service och stöd av god kvalitet
  • Vår målgrupp har en mångsidig och berikande fritid
  • Vi har en god kontakt och ett fruktbart samarbete mellan målgrupperna, föreningarna och förbundet
  • Vi är en känd människorättsaktör och ett modernt förbund som går i bräschen för utvecklingen inom funktionshinderområdet