FDUV boende

Boende

Alla har rätt att välja hur, var och med vem man bor. Enligt FN-konventionens artikel 19 har personer med intellektuell funktionsnedsättning samma rättigheter som alla andra medborgare att få välja hur, var och med vem man bor.

Den största producenten av boendeservice i Svenskfinland är Kårkulla samkommun. Några kommuner har utvecklat boendeservice i kommunens regi och några andra aktörer erbjuder också service på svenska, bland annat Aspa och Rinnekoti.

Boendeformer

Benämningarna på de olika boendeformerna varierar nationellt, men man kan skilja mellan att bo tillsammans med andra personer som har liknande servicebehov, så kallat gruppboende, eller att bo i egen lägenhet där personen får stöd utgående från sina behov.

Gruppboende

I gruppboende hyr man sitt rum eller lägenhet. Dessutom har man tillgång till gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök, bastu och tvättstuga. Servicen utformas utgående från de individuella behoven. Personal finns på plats då hyresgästerna är hemma.

Boendestöd till egen lägenhet

Att hyra en helt vanlig lägenhet och att bo där de andra kommuninvånarna bor är en boendeform som utvecklas hela tiden. Servicen består av stöd och handledning med hemsysslor eller annat som behövs för att man ska hantera sin vardag.

Vem hjälper vid valet av boendeform?

Hemkommunens socialarbetare hjälper till att hitta ett lämpligt hem för personer som behöver boendestöd. Då serviceplanen uppdateras är det viktigt att föra fram önskemål gällande boendesituationen. Det är också möjligt för personer med funktionsnedsättning att flytta till en annan ort, flytta till en ny boendeenhet eller byta boendeform.

Inom FDUV vill vi vara med och påverka utvecklandet av alternativa boendeformer som utgår från det specifika behov som personen med funktionsnedsättning har. Vi ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer stöd i att starta upp tänkandet kring ett eget hem och att skrida från tanke till handling. Vi är också med i ARA:s och Kehtiysvammaliittos projekt #påhemvägen.

Läs om hur FDUV kan stöda på vägen mot ett eget hem
 BoendeVem bestämmer i ditt hem?


Får du bestämma vem som hälsar på hemma hos dig? Kan du välja när du äter middag eller när du duschar? I FN-konventionens artikel 3 sägs att var och en har rätt att bestämma själv och göra sina egna val. Fortfarande är det få personer med intellektuell funktionsnedsättning som själv får bestämma hur, var och med vem de bor. Många personer som behöver stöd får inte fatta sina egna beslut gällande sitt hem, utan det kan vara personal, assistenter eller anhöriga som gör upp regler.

Delaktighet

Aspa-stiftelsen har utvecklat sina arbetssätt i en process de kallade för Personcentrerad vardag där personalen tar reda på vilka saker som personen som får boendeservice vill förändra. Ett annat sätt att kartlägga hur pass väl personen är delaktig i sin egen vardag är att beställa en boendeutvärdering av Aspa. Kårkulla samkommun har brukarråd och anhörigråd för att stöda delaktighet och medbestämmande i den service de erbjuder. 

Boendeutvärdering

Aspa stiftelsen och FDUV har tillsammans utbildat personer som själva har erfarenhet av att få stöd i det egna hemmet. Tio olika boendeutvärderare kan anlitas för uppdrag i Svenskfinland. En boendeutvärdering kan beställas av kommuner eller serviceproducenter för att utreda hur boendeverksamheten kan göras ännu bättre. Metoden kallas på finska för VERTAISarviointi och kan beställas av Aspa-stiftelsen.BoendeFrån institution till individuellt boende

Det nationella boendeprogrammet KEHAS (Kehitysvammaisten asumisohjelma) från år 2012 styr utvecklingen av boendeservice för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Fokus ligger på att avveckla institutionerna och utveckla individuellt boende.

En uppföljning av att boendeprogrammet gjordes år 2014. Enligt rapporten bör man fortsätta utveckla hur självbestämmandet och valfriheten förverkligas. Även arbetet för ett mångsidigare utbud av boendelösningar måste fortsätta.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boende ARA och STEA (tidigare RAY) stöder finansieringen av boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De har framtill år 2015 deltagit i finansieringen av totalt 3600 hem.

Läs mer:

Partnerskap och god praxis på webbplatsen Asumisen tekoja

I slutet av 2018 inleddes ett partnerskap för att stöda utvecklingen av boende så att alla ska ha möjlighet att bo i ett eget hem. Målet med partnerskapet är att olika aktörer ska förbinda sig att utveckla olika boendealternativ för personer med funktionsnedsättning. Det behövs en mångfald av boendealternativ eftersom alla är olika och alla har olika behov. Hemmet ska också möjliggöra delaktighet i närsamhället och personlig utveckling.

Partnerskapet konkretiseras genom webbplatsen Asumisen tekoja (Boendegärningar) på verneri.net. Webbplatsen innehåller stöd för utvecklandet av boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Serviceproducenter, kommuner, landskap och andra aktörer uppmanas att komma med som partner och beskriva sina goda och fungerande boendelösningar och andra gärningar som stöder ett gott boende på lika villkor.

Gå till: 

 Kriterier och rekommendationer för boende


Social- och hälsovårdsministeriet

  • Statsrådets principbeslut om tryggande av individuellt boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning, Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:15
     

Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)

ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet)

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (Kvank)
Kvank är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgen, för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn, bland annat FDUV. Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende.