Handbok om service för unga med intellektuell funktionsnedsättning

När en ung person med intellektuell funktionsnedsättning närmar sig vuxen ålder ändras många saker. Genom att i god tid planera för förändringarna kan den unga och familjen förbereda sig för det nya livsskedet.

Då barnet uppnår 16-års ålder upphör flera av de förmåner som hängt med sedan småbarnstiden och ungdomstiden. Den unga vuxna måste till exempel på nytt ansöka om Folkpensionsanstalten FPA:s förmåner.

Den unga vuxna är på väg att bli självständig och kan behöva stöd i detta, kanske av personer som inte hör till den närmaste familjen. Den unga går vanligtvis fortfarande i grundskolan, men så småningom är det naturligt att börja fundera på studier, arbete, utkomst och boende samt service och stöd som en ung vuxen med intellektuell funktionsnedsättning behöver i sin vardag. Även resten av familjen kan behöva stöd i förändringsprocesserna.

Syfte med handboken är att ge en överblick över de vanligaste ändringarna i förmåner och stöd som ungdomstiden medför. Informationen är bland annat från webbportalen Infobanken.fi, THL:s Handbok för handikappservice (Vammaispalvelujen käsikirja), Folkpensionsanstalten, Kehitysvammaisten Tukiliitto och Verneri.net. Därtill har vi på FDUV samlat tips och idéer via vårt arbete med barn, unga och deras familjer.

För mer ingående information om de olika serviceformerna rekommenderar vi Socialskyddsguiden, som ges ut av Kehitysvammaisten Tukiliitto och översätts till svenska av FDUV.

Och kom ihåg: fastän mycket förändras när den unga går mot vuxen ålder är det ändå mycket som förblir som förut.

Ladda ned