Påverkan för en bättre framtid

Påverkan för en bättre framtid

FDUV arbetar för mänskliga rättigheter, för att skapa en bättre framtid för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för att öka deras delaktighet i samhället.

Vi vill tillsammans med andra funktionshinderorganisationer verka för ett samhälle för alla, att samhälle som beaktar och bejakar mångfald. Ett samhälle där våra medlemmar får service och stöd på sitt eget modersmål.

Vårt påverkansarbete består av aktiva kontakter till samhället som kommunala och nationella beslutsfattare, media och allmänheten samt lobbande i olika samarbetsgrupper. Vi ger utlåtanden och deltar på olika sätt i samhällsdebatten.

Arbetet utgår från alla människors lika värde. En av de viktigaste byggstenarna är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som godkändes i Finland i juni 2016.

Viktiga frågor för oss är rätten till ett eget personligt hem och til meningsfull sysselsättning. Vi säger nej till nyinstitutionalisering och grupplösningar och kräver skräddarsydda lösningar. Vi jobbar också mycket kring frågor om valfrihet och självbestämmande.

Ta kontakt

Linda Rex
040 674 72 47
fornamn.efternamn@fduv.fi

Intressepolitiska arbetsgruppen