Ingen marknadsvara! 

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara samlade över 72 000 namn och går till behandling i riksdagen. Medborgarinitiativet vill få slut på upphandling av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning.


Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Handikappforum rf och Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) startade i juni 2017 ett medborgarinitiativ för att få slut på offentlig upphandling av dessa tjänster. Som medlem i dessa var även FDUV är med och samlade namn.

Läs om medborgarinitiativet på lättläst Om medborgarinitiativet med symboler


Medborgarinitiativet föreslår att det i 9 § i lagen om offentlig upphandling införs en punkt 16 gällande en begränsning av tillämpningsområdet: Denna lag tillämpas inte på upphandling av sådana tjänster som gäller behovet av nödvändig omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning och inte heller på sådana tjänster som hänför sig till behovet och som gäller boende och tjänster i det dagliga livet.

Målet på över 50 000 namn uppnåddes redan i oktober

För att riksdagen ska ta ett medborgarinitiativet till behandling krävs över 50 000 namn. Det målet uppnåddes redan i oktober. Sista dagen att skriva på initiativet var 12.12.2017. 

Motiveringar till medborgarinitiativet

I juni 2016 ratificerade Finland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de får inte tvingas att använda sig av särskilda boendeformer.

Vi motsätter oss att livslånga, nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning arrangeras genom upphandling av tjänster i enlighet med upphandlingslagen. Upphandlingen av dessa tjänster strider mot mänskliga rättigheter och kommer på lång sikt att bli dyrt, både ur ett humant och ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Dessa tjänster som är nödvändiga för det dagliga livet bör uteslutas från lagens tillämpningsområde. I flere länder inom Europeiska Unionen har man gjort på detta sätt.

Som en följd av upphandlingsprocesserna är personer med funktionsnedsättning inte delaktiga i beslut som gäller deras egna ärenden och de har heller ingen tillgång till rättsmedel.  Upphandlingslagen, som förnyades år 2016, har inte förändrat situationen.  Personer med funktionsnedsättning är fortfarande inte delaktiga när upphandlingsbesluten fattas, trots att dessa beslut påverkar deras liv väsentligt. Personer med funktionsnedsättning har inte rätt att besvära sig över upphandlingsbesluten. Detta har bekräftats via rättspraxis.                        

Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga har vållats särskild skada av de nya upphandlingsprocesserna som kommunerna har genomfört.  Då den tidigare personalen inte flyttar över till den nya serviceproducenten efter utförd upphandling innebär detta att de personer som använder boendeservice förlorar arbetstagare som förstår dem och som är viktiga för dem.  Arbetet med att bygga upp vardagen på nytt måste göras om från grunden. Detta kan leda till ödesdigra följder i form av försvagad psykisk hälsa och funktionsförmåga för personen som behöver stöd.

Gå till: