Skräddarsydd boendeservice

FDUV sporrade till nya boendelösningar och ett gott förberedande arbete i ett utvecklingsprojekt finansierat av RAY.

Inom ramen för ett pilotprojekt i flyttningsförberedelse åren 2012–2016 utvecklades flyttnings- och boendeförberedelse för personer med funktionsnedsättning i huvudstadsregionen. Verksamheten har nu blivit bestående och når ut till hela Svenskfinland. Läs mera om den nuvarande verksamheten på sidan Ett eget hem.

I pilotprojektet utgick FDUV från Kehitysvammaisten Palvelusäätiös (KVPS) modell och vi ordnade diskussiongrupper, workshoppar, seminarier och studiebesök för personer som planerade en framtida flytt och boendepersonal. Under projekttiden ordnades upp till 40–50 träffar för de olika diskussionsgrupperna per år.

Inom projektet ville FDUV stödja och uppmuntra kommunerna att utveckla sådana lokala lösningar som familjerna önskade och som i enlighet med den ratificerade FN-konventionen stöder personer med utvecklingsstörning att bli delaktiga i närsamhället. Projektets målsättningar var att arbeta för en smidigare flyttningsprocess där personen som ska flytta känner sig delaktig och får stöd i att fatta beslut. Genom projektet stärkte FDUV sin intressebevakning kring boendefrågor där flexibla, individuellt planerade boendetjänster och tjänster som stöder boende stod i fokus.

Slutevenemanget Rätt till ett eget hem summerade projektets fem år. Författaren Mats Ahlsén från Sverige berättade om utvecklingen i Sverige gällande rätten till ett värdigt liv och ett eget hem. Samtidigt lanserade FDUV tre kortfilmer.

Projektet nådde över 60 familjer under sitt sista projektår och vi utbildade 10 svenskspråkiga boendeutvärderare  i samarbete med Aspa. En boendeutvärderare är någon som utifrån egen erfarenhet kan bedöma kvaliteten av boendetjänster. Metoden är utvecklad av personer som själva använder sig av boendeservice och har en funktionsnedsättning.

Utvecklingsprojektet utfördes i samarbete med:

 • Personer som berördes av en förestående flytt
 • Aktörer som ville utveckla området (personer med utvecklingsstörning, anhöriga, anställda inom social-och hälsovården, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning KVANK, m.fl.)
 • Kårkulla samkommun och kommuner i huvudstadsregionen
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS
   

FDUV ordnade olika kurser och grupper utgående från behov:

 • Vuxenliv 
 • Drömhem 
 • Flyttningsförberedelse 
 • Anhörigrupper 
 • Anpassning efter flytt 
 • Familjedagar om boendefrågor 
 • Rekreationshelg för anhöriga i samarbete med Folkhälsan


FDUV arrangerade åtta större seminarier om:

 • Rätten till individuella boendelösningar och serviceplanering
 • Flyttningsförberedelse, delaktighet och egna val
 • Fullvärdigt medborgarskap för personer med utvecklingsstörning
 • Bemötande i olika situationer
   

Dessutom utvecklade vi bildmaterial i samarbete med Centret för alternativ och kompletterande kommunikation vid Folkhälsan och digitalt material. Det hittar du här.

Tack till alla som deltog i utvecklingsprojektet!Har du frågor om projektet? Ta kontakt!

Elina Sagne-Ollikainen
projektledare
tfn 040 508 51 10
e-post: elina@fduv.fi
 Länkar & tips