FDUV:s hälsning till riksdagen: Godkänn utskottets förslag om Ingen marknadsvara

20.02.2019 kl. 12:55
Funktionshinderorganisationerna är nöjda över utskottsbehandlingen av medborgarinitiativet: Problemen med upphandling har erkänts och tagits på allvar.

Funktionshinderorganisationernas gemensamma medborgarinitiativ Ingen marknadsvara är på väg till behandling i riksdagens plenum inom kort. På finska går medborgarinitiativet under namnet Ei myytävänä.

Vi hoppas att riksdagen godkänner beslutsförslaget och genast börjar bereda nödvändiga ändringar i funktionshinderlagstiftningen.

Funktionshinderorganisationerna är nöjda över utskottsbehandlingen av medborgarinitiativet: De problem som upphandlingen av livslånga nödvändiga tjänster medför för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, har enhälligt erkänts och tagits på allvar. Social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet har på ett bra sätt antecknat motiveringarna i sina betänkanden.

Funktionshinderorganisationerna är också tacksamma över utskottens förslag till uttalanden. Dessa möjliggör nödvändiga ändringar på lagnivå så att organiseringen av tjänsterna i framtiden kan göras på ett hållbart sätt och upphandlingen av dem avslutas. Bara så kan vi garantera att professionell personal med goda kunskaper i samspel, kommunikation och samarbete hålls inom tjänsterna. För de berörda är kontinuitet och ömsesidigt förtroende en förutsättning för kvalitet. På lång sikt är upphandling inte ett kostnadseffektivt sätt att organisera funktionshindertjänster.

Social- och hälsovårdsutskottet gav 5.2.2019 sitt utlåtande om medborgarinitiativet (ShUU 10/2018 rd): Utskottet ansåg att de problem som medborgarinitiativet och hörda sakkunniga lyft fram är allvarliga. Utskottet ansåg det vara speciellt problematiskt att man inte kunnat garantera att personer med funktionedsättning är delaktiga i beslut som gäller dem och att kontinuiteten i tjänsterna blir lidande som en följd av upphandlingen. Utskottet betonade att klienternas rätt till delaktighet och påverkningsmöjligheter inom funktionshinderservicen bör tryggas bättre i framtiden. Ekonomiutskottet var i sitt betänkande 13.2.2019 (EkUB 35/2018 rd) enigt med social- och hälsovårdsutskottet.

Mera information:


Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare på FDUV och en av undertecknarna av initiativet, 040 526 43 69, lisbeth.hemgard@fduv.fi

Markku Virkamäki, ordförande för Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK), 040 565 53 70, markku.virkamaki@kvps.fi

Tarja Parviainen, vice ordförande för Handikappforum, 050 409 79 40, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara mot upphandling av nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning:
Målet med medborgarinitiativet är att få ett slut på upphandlingen av livslångt nödvändigt stöd och livslång nödvändig hjälp för personer med funktionedsättning. Upphandlingen strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Medborgarinitiativet samlade sammanlagt 72 059 namn.

www.eimyytavana.fi
www.fduv.fi/ingenmarknadsvara


 

Blogg: EU-valet angår dig – rösta!

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård uppmanar alla att rösta för ett funktionsrätt EU.

Lyssna på mammorna!

Morsdagen till ära har vi öppnat projektet Mer än ords Youtubekanal för allmänheten.

FDUV:s skrivningar till regeringsprogrammet

FDUV vill att regeringen tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta. Läs våra förslag till skrivningar i regeringsprogrammet. Dags för #EttFunktionsrättFinland!