Serviceenkäten 2018

Hur väl fungerar delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer? Vilket slag av stöd behöver familjerna i det dagliga livet? Berätta för oss på FDUV vad du tycker om den nuvarande servicen, så att vi kan påverka åt vilket håll servicen utvecklas i framtiden.

För att utreda åsikterna om service och delaktighet har FDUV öppnat en webbenkät som är öppen under tiden 13.2–18.3.2018. Enkäten är ett samarbete med det ESF-finansierade projektet ”Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa” (VAMO, 2016–2019) som gjort en motsvarande undersökning på finska hösten 2017.

Genom att svara på den här enkäten hjälper du FDUV att få tillgång till information som kan användas för att försöka förbättra servicen och stödet. Informationen är också till nytta då FDUV t.ex. planerar kurser och utbildning. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt.

Det finns två separata enkäter. Den ena enkäten riktar sig till anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den andra enkäten är en lättläst och litet kortare version och den riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (som kan fylla i enkäten ensam eller med hjälp av någon annan). Enkäterna är öppna fram till 18 mars 2018.

Enkäterna kan också skrivas ut och postas per brev.

Skicka den ifyllda enkäten till:
Annette Tallberg / FDUV
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

Mer information om enkäterna fås av Annette Tallberg (telefon: +358 40 674 72 47, e-post: annette.tallberg@fduv.fi) och Susanne Tuure (telefon: + 358 400 600 676, e-post: susanne.tuure@fduv.fi).
 


Serviceenkäten 2016

FDUV:s serviceenkät 2016 handlade om tjänster och service för personer med utvecklingsstörning, men också om FDUV och DUV-föreningarna som påverkanskanaler.

Nytt för i den gången var att det fanns två separata enkäter: en lättläst riktad till personer med utvecklingsstörning och en avsedd för anhöriga och personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning.

130 personer besvarade enkäten

Drygt 70 personer besvarade enkäten för anhöriga, och drygt 60 personer den lättlästa versionen. Inte överraskande var det många som tyckte att informationen om tjänsterna är knapphändig, och de flesta tar reda på själv. Samtidigt som många är nöjda med tjänsterna finns det också behov av ändring.

Läs enkätrapporterna i sin helhet: