66561.jpg

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

03.12.2018 kl. 16:19
Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.

Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått länge. I dag på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning vill vi betona hur viktigt det är att den nya lagen om funktionshinderservice godkänns ännu under den här regeringsperioden. Det är dags att lagstiftningen förnyas så att den motsvarar dagens behov, en modern människosyn och andan i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen gav en proposition till riksdagen om lagen om funktionshinderservice i september. Det var glädjande att se att regeringen korrigerat många av de brister som funktionshinderrörelsen påtalat.

För FDUV och vår målgrupp är den nya lagen särskilt efterlängtad. Den innebär att de nuvarande speciallagarna handikappservicelagen och specialomsorgslagen slås samman till en lag. Att personer med intellektuell funktionsnedsättning delvis haft en egen lag är diskriminerande. Den nya lagen skulle gälla alla personer med funktionsnedsättning på lika villkor.

En viktig förnyelse är också att en diagnos inte är en grund för att få service utan det är behovet av stöd som styr. Det innebär att lagen tryggar tjänster också för sådana grupper som i dag ofta blir utan, till exempel personer inom autismspektrum eller med annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Syftet med den nya lagen är att personer med funktionsnedsättning ska få tillräcklig service av god kvalitet enligt sina individuella behov. Nyckelorden här är ”individuella behov”. En specifik diagnos ska inte styra till viss sorts service utan tjänsterna ska formas flexibelt så att de verkligen gagnar personen i fråga. Lagen ska också stärka rätten till delaktighet och självbestämmande.

Den nya lagen har som mål att dels bevara nuvarande rättigheter till stöd och service, dels utveckla dem. Av de nuvarande rättigheterna kan nämnas rätten till stöd för boende, personlig assistans och tjänster som stöder rörligheten (till exempel färdtjänst) – det vill säga tjänster som är en förutsättning för ett gott liv och delaktighet i samhället.

Samtidigt ska alltså en del tjänster utvecklas. Det gäller bland annat den personliga assistansen och kortvarig omsorg. Det finns även klarare stadganden om träning och stöd som en form av service. Det kan handla om träning i vardagsfärdigheter, stöd för kommunikation eller stöd vid förändringar i livet.

Det finns med andra ord mycket gott i lagförslaget, men en del brister borde riksdagen ännu åtgärda då den ror i land denna viktiga reform. Enligt förslaget är en förutsättning för personlig assistans att personen med funktionsnedsättning har resurser att definiera assistansens innehåll. Det så kallade resurskravet bör slopas, eftersom det utesluter många personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även de som behöver mycket hjälp och stöd för att uttrycka den egna viljan ska ha rätt till personlig assistans på lika villkor.

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare

66388_t.jpg

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »
66688_t.jpg

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »
66471_t.jpg

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.Läs mera »
66225_t.jpg

Omsorgsskriba på Högsand i juni

Nu har ungdomar från Nyland en chans att gå i skriftskola med omsorgspräst Claus Terlinden.Läs mera »
66378_t.jpg

Blogg: Så mycket mer än bara läger

Alla borde någon gång ha ett jobb motsvarande det som ledare på FDUV:s läger, skriver Jenni Bergman i vår blogg.Läs mera »
66328_t.jpg

Ny funktionshinderlag ska trygga service enligt behov

Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått länge. Regeringens proposition är rätt bra, men har ännu sina brister. Viktigt är ändå att denna länge väntade reform ros i land under denna regeringsperiod.Läs mera »
65334_t.jpg

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »
66149_t.jpg

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »
66139_t.jpg

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »