65360.jpg

Ny lag ska stärka rätten till självbestämmande

18.09.2018 kl. 11:51
FDUV har gett sitt utlåtande om förslaget till ny klient- och patientlag. En ny lag om självbestämmande är nödvändig, men förslaget behöver kompletteras.

FDUV har gett sitt utlåtande om regeringens proposition till ny klient- och patientlag. Lagen vars mål är att stärka klienters och patienters självbestämmande är väntad och viktig.

– Det är jättebra att lagen kommer. Den är nödvändig eftersom vår nuvarande lagstiftning är otydlig på de här punkterna, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Men lagförslaget är väldigt omfattande och kräver kompletteringar. Lagen som helhet borde vara tydligare.

– Målet är att stärka självbestämmandet, men förslaget handlar ändå mera om att reglera begränsningsåtgärder, säger Lisbeth Hemgård. 

FDUV anser att fokus borde ligga på uppgörandet av en plan som stöder och tryggar självbestämmande för respektive individ och på förebyggande åtgärder som minskar användningen av begränsningsåtgärder.

Det behöver tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till.

FDUV välkomnar bestämmelserna kring stöd för beslutsfattande.

– Det är bra att man lyft upp detta, men det behöver ännu tydligare komma fram att stöd för beslutsfattande är en service som man har rätt till, säger Lisbeth Hemgård.

Vidare anser FDUV att definitionen av nedsatt förmåga för självbestämmande i lagförslaget är mycket problematisk.  Man kopplar självbestämmande till individens kognitiva förmåga, men förmågan till självbestämmande är alltid en fråga om förhållandet mellan individ och omgivning, till exempel om de metoder för kommunikation och samspel som finns, om utrymmeslösningar och om personalens kunnande. Dessutom varierar förmågan beroende på situation.

Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan bestämma och inte bestämma.

FDUV anser att definitionen av nedsatt förmåga till självbestämmande inte är förenlig med FN:s funktionshinderkonvention.

– Vi säger nej till alla schablonmässiga definitioner på vem som kan eller inte kan bestämma. Förmågan till självbestämmande bör bedömas utgående från individens personliga förmåga att klara av sin vardag, säger Lisbeth Hemgård.

Läs hela vårt utlåtande

FDUV:s alla utlåtanden hittar du här.

 

Matilda Hemnell
66388_t.jpg

”Ett modigt beslut”– i dag sprider Mio glädje

De flesta som får veta att barnet de väntar har Downs syndrom väljer att avbryta graviditeten. Men Maija och Mark Niemi valde annorlunda. I dag är de föräldrar till Mio, 4,5 år och My, 1,5 år. Artikeln ingår i GP 4/2018.Läs mera »
66688_t.jpg

Blogg: Mänskliga rättigheter som mål och medel

Hela tänkesättet i föreningen Steg för Steg bottnar i de mänskliga rättigheterna, de utgör både mål och medel i verksamheten, skriver verksamhetskoordinator Sofia Jernström i vår blogg.Läs mera »
66561_t.jpg

Viktigt att ny funktionshinderlag ros i land

Insändare i Hbl på FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3.12.Läs mera »
66471_t.jpg

Pressmeddelande: Vem bestämmer i ditt liv?

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället.Läs mera »
66225_t.jpg

Omsorgsskriba på Högsand i juni

Nu har ungdomar från Nyland en chans att gå i skriftskola med omsorgspräst Claus Terlinden.Läs mera »
66378_t.jpg

Blogg: Så mycket mer än bara läger

Alla borde någon gång ha ett jobb motsvarande det som ledare på FDUV:s läger, skriver Jenni Bergman i vår blogg.Läs mera »
66328_t.jpg

Ny funktionshinderlag ska trygga service enligt behov

Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått länge. Regeringens proposition är rätt bra, men har ännu sina brister. Viktigt är ändå att denna länge väntade reform ros i land under denna regeringsperiod.Läs mera »
65334_t.jpg

Ny webbsajt lanserad – hjälper anhöriga och professionella

Webbsajten för dig som fått veta att ditt barn har en funktionsnedsättning är lanserad. Meränord.fi innehåller råd och tips, viktiga länkar och kamratstöd. Sajten har också skilda sidor för professionella.Läs mera »
66149_t.jpg

Blogg: Bra att sänka trösklarna

LL-Bladet fungerar som en sammanförande länk, ett fönster mot svenskan och den finlandssvenska kulturen, skriver redaktör Maria Österlund apropå Svenska dagen.Läs mera »
66139_t.jpg

Behandla dig själv som en vän

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning är det inte ovanligt att känna att man inte räcker till. Även känslor av skam och skuld kan förekomma. Självmedkänsla är något som kan hjälpa oss handskas med dessa känslor och klara av vardagens utmaningar.Läs mera »