GP

Möten som ger familjerna kraft

11.10.2018 kl. 11:38
Att få ett barn med funktionsnedsättning anstränger ofta hela familjen och ställer den i en särskild position jämfört med andra familjer. Behovet av stöd är enormt och det behovet vill FDUV möta med projektet Familjen i centrum. Artikeln ingår i GP 3/2018.

De bubblar av tankar och idéer. De avbryter varandra och flikar in. Deras engagemang och iver att utveckla och hjälpa är påtagligt och genuint.

Möt Maria Balk och Camilla Forsell som sedan april är koordinatorer för FDUV:s familjearbete i södra Finland respektive Österbotten.

Inom ramen för det STEA-finanseriade projektet Familjen i centrum är deras uppgift att stärka förbundets stöd till familjer med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Den som suckar uppgivet över ytterligare ett projekt istället för kontinuitet och varaktig verksamhet behöver inte misströsta. Syftet är att styra upp och utveckla familjearbetet inom FDUV uttryckligen så att det också ska fortsätta efter projekttiden.

Tid för familjerna

Både Maria och Camilla har i och med sina tidigare arbetserfarenheter god kännedom om hur vardagen kan te sig i familjer med barn med funktionsnedsättning och om det krångliga servicesystemet. Att sköta all pappersrumba och ansökningar kräver mycket av föräldrarna.

De borde få vara föräldrar, men de blir ju experter istället.

– De borde få vara föräldrar, men de blir ju experter istället, konstaterar Camilla som arbetat över tio år som socialarbetare inom Vasa stads handikappservice. Hon hoppas kunna minska på familjernas börda på den här punkten.

Maria har jobbat som socialarbetare inom Helsingfors stads handikappservice och nu senast med utkomststöd. Dessutom har hon erfarenhet av jobb inom tredje sektorn och hon uppskattar organisationernas roll.

– Vi har mera tid för föräldrarna att på ett djupare plan diskutera också kreativa lösningar.

Också Camilla lockades av tanken på att kunna komma ännu närmare familjerna.

Möten på möten

Behovet av stärkt stöd till familjerna – inte minst på grund av alla förestående reformer – är uppenbart. Det finns ett stort behov att bolla tankar och få information.

I och med sitt tidigare jobb känner också Camilla till den mötesrumba som är vardag för familjerna.

– Det blir lätt för många möten som tär på föräldrarnas krafter och är bort från annat, säger Camilla.

Vi ska erbjuda möten som ger familjerna kraft. Ett av våra mål är att stärka resurserna hos familjen.

Hon ser att FDUV:s roll är att vara ett komplement till kommunerna, någon som lyssnar. FDUV får aldrig bli ännu en instans som tar av familjernas energi.

– Vi ska erbjuda möten som ger familjerna kraft. Ett av våra mål är att stärka resurserna hos familjen. Vi ska ha hela familjen i fokus och det ska även finnas tid för reflektion kring de känslor och tankar som deras situation medför, säger Maria.

Samarbete med familjestödjarna

Så småningom börjar det utkristalliseras vad det här stödet till familjerna för FDUV:s del ska handla om. Det är lite längre familjekurser som beaktar hela familjen, kortare endagarsträffar kring olika teman eller några timmars infokvällar och rådgivning.

– Behovet att träffa andra i samma situation kommer väldigt starkt fram då man talar med familjer, säger Camilla.

Därför kommer det sig naturligt att förbundets professionella familjearbete delvis sker i samarbete med de frivilliga familjestödjarna. Familjestödjarna är alla anhöriga till personer med funktionsnedsättning och utbildade av FDUV.

– Familjestödjarna är erfarenhetsexperter, vår uppgift är att koordinera och sprida info så att de kan stöda andra familjer på bästa sätt, säger Maria.

Varför är det viktigt att de här familjerna möts?

Det ger mycket att höra om andras liknande erfarenheter. Så man inte blir fast i negativa tankar.

– De är i en särskild position jämfört med familjer som inte har barn med funktionsnedsättning och det anstränger hela familjen, säger Camilla.

– Det ger mycket att höra om andras liknande erfarenheter. Så man inte blir fast i negativa tankar. Det är också viktigt att hitta ett sammanhang, en gemenskap. Ingen ska förbli ensam, säger Maria.

Bekant verksamhet på nytt sätt

Mycket av det som räknas upp här ovan låter säkert bekant. Familjekurser och infokvällar ordnar FDUV redan nu. Men Camilla och Maria ska också se över innehållet och fundera på vad som är just FDUV:s uppdrag och kärnkompetens.

– Vår uppgift är kanske att ha mera fokus på substans än rekreation, funderar Maria.

Camilla lyfter fram behovet att hitta sätt att ordna programmet så att vi faktiskt får familjerna med. Det kan t.ex. handla om att ordna barnpassning.

En tydlig ambition är att nå grupper som nu inte så starkt är med i FDUV:s verksamhet. Det gäller till exempel familjer med barn med neuropsykiatrisk problematik, barn som inte ännu har en diagnos och barn med sällsynta diagnoser samt syskon till personer med funktionsnedsättning.

– Syskon behöver också få uppmärksamhet, säger Camilla.

Maria och Camilla uppmanar familjer att ta kontakt. Dels kan de erbjuda rådgivning och fungera som bollplank inför serviceplanering, dels önskar de höra familjernas önskemål och idéer för FDUV:s familjearbete.

 

Matilda Hemnell