Frågor och svar om begrepp FDUV

Frågor och svar om intellektuell funktionsnedsättning och andra begrepp

Vad betyder intellektuell funktionsnedsättning?

Intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som gör att man har svårt att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning betyder samma sak.

Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning finns allt från personer med flera funktionsnedsättningar samtidigt och stort stödbehov till personer med ett mindre stödbehov. För alla dessa är stödet ändå nödvändigt för att de ska kunna ha ett gott liv på jämlika grunder. FDUV:s uppdrag definieras av det stödbehov personer har, inte av diagnoser.

Får man inte längre säga utvecklingsstörd?

Att välja rätt begrepp är inte alltid lätt, dels för att de ändras med tiden, dels för att de väcker känslor och olika associationer hos olika människor. I takt med att synen på personer med intellektuell funktionsnedsättning ändrats har nya mindre stämplande begrepp tagits i bruk.

FDUV rekommenderar att inte tala om utvecklingsstörda. Personer med utvecklingsstörning är okej, men allt oftare används begreppet personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det begreppet är det korrekta rent språkligt. Den svenska definitionen är fastslagen av Sveriges Socialstyrelse som har i uppdrag att samordna terminologin. Begreppet används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kommer även att användas i den nya funktionshinderlagstiftningen i Finland.

Ibland används begreppet kognitiv funktionsnedsättning synonymt med intellektuell funktionsnedsättning. Allt fler väljer också att tala om funktionsvariationer framom funktionsnedsättningar.

Begrepp som förståndshandikappad och efterbliven är kränkande och ska inte användas.

Varför bestämmer ni vad någon annan ska kalla sig själv?

FDUV tar inte ställning till hur någon enskild person ska definiera sig själv. Var och en har rätt att använda det begrepp som känns rätt för just hen.

Vad betyder funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Vi rekommenderar att man talar om personer eller människor med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning, inte ”funktionsnedsatta” eller "funktionshindrade". Det är viktigt att se hela människan, funktionsnedsättningen är bara en av många av personens egenskaper. Av utrymmesbrist kan de kortare begreppen ändå användas i till exempel rubriker.

Vad betyder funktionshinder?

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder är alltså det som uppstår då samhället inte är anpassat till människors olika behov.

Funktionshinder kan också användas i sammansatta ord som funktionshinderpolitik.  I sammansatta ord är ”funktionshinder-” att föredra framom ”handikapp-”. Skriv alltså hellre till exempel funktionshinderorganisation än handikapporganisation. Överlag ska ordet handikapp undvikas.

Ibland används begreppet funkis, vad betyder det?

Funkis är ett vardagligt sätt att beteckna personer med funktionsnedsättning. Det har börjat användas allt mer i synnerhet i Sverige. Det kan användas som personbetecknande substantiv (”jag är en funkis”) eller som adjektiv (”hon är funkis”). Ofta används det i sammansatta ord som funkisvänlig.

Vad betyder funkofobi?

Funkofobi betyder fördomar mot och diskriminering av personer med funktionsnedsättning. FDUV arbetar aktivt mot funkofobi.

Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsnamn för olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar vårt sätt att tänka, koncentrera oss, minnas och lära in. Vanliga diagnoser är ADHD, Aspergers syndrom och autism.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårt rent praktiskt att få vardagen att fungera. En persons livssituation och erfarenheter har betydelse för i vilken grad det annorlunda fungerandet leder till en funktionsnedsättning.

Många med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism kan även ha en intellektuell funktionsnedsättning. Också då när den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen inte förekommer tillsammans med en intellektuell funktionsnedsättning är stödbehovet många gånger liknande.