Serviceenkäten 2016

FDUV:s serviceenkät 2016 handlade om tjänster och service för personer med utvecklingsstörning, men också om FDUV och DUV-föreningarna som påverkanskanaler.

Nytt för i år var att det fanns två separata enkäter: en lättläst riktad till personer med utvecklingsstörning och en avsedd för anhöriga och personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning.

130 personer besvarade enkäten

Drygt 70 personer besvarade enkäten för anhöriga, och drygt 60 personer den lättlästa versionen. Inte överraskande var det många som tyckte att informationen om tjänsterna är knapphändig, och de flesta tar reda på själv. Samtidigt som många är nöjda med tjänsterna finns det också behov av ändring.

Läs enkätrapporterna i sin helhet:

Varför gör vi en serviceenkät?

Just nu sker det stora förändringar inom social- och hälsovården i Finland. Genom att berätta för oss vad du tycker om de nuvarande tjänsterna, kan vi påverka åt vilket håll tjänsterna utvecklas i framtiden.'

Enkäten var öppen under tiden 6.6–15.8.2016.

Med serviceenkäten ville vi utreda vilka och hur många tjänster personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga anlitar på olika håll i Svenskfinland. Vi ville också veta hur anhöriga till personer med utvecklingsstörning och personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning upplever att tjänsterna fungerar och hur de skulle kunna utvecklas. I slutet av enkäten fanns också några frågor kring DUV-föreningarna och FDUV som påverkare.

Lättläst enkät

För att utreda åsikterna om tjänster bland personer med utvecklingsstörning gjorde FDUV en separat lättläst webbenkät riktad till personer med utvecklingsstörning. Därtill samlades data in genom personliga intervjuer.

Berätta för oss vad du tycker

Genom att svara på våra enkäter hjälper du FDUV att få tillgång till information, som kan användas för att försöka förbättra tjänsterna och servicen för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Informationen är också till nytta då FDUV t.ex. planerar kurser och utbildning som riktar sig till personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning.

Ta gärna kontakt!

Annette Tallberg
annette.tallberg@fduv.fi
040 674 72 47