Skräddarsydd boendeservice

Verksamheten Skräddarsydd boendeservice

Att flytta till ett nytt ställe är ofta en stor händelse i en persons liv och vi vill stöda den som flyttar och hans eller hennes anhöriga under hela processen. Skräddarsydd boendeservice erbjuder flyttningsförberedelse och stöd efter flyttningen för personer med utvecklingsstörning och deras familjer.

Syftet i flyttningsförberedelse är att stödja individerna och familjerna att hitta rätt boende för rätt person. Skräddarsydd boendeservice arrangerar utbildningar, föreläsningar, diskussionsgrupper, workshopar och studiebesök. För att boendelösningar ska motsvara individuella behov måste anhöriga och personen som flyttar tas med i planeringen i ett så tidigt skede som möjligt.

Kampanjen Så ett frö för ett demokratiskt Finland 100 år

Under våren 2017 delar vi ut 500 påsar med solrosfrön. Idén med kampanjen är att sprida information om den verklighet som personer med utvecklingsstörning lever i. Om att alla finländska medborgare inte ännu har likvärdiga möjligheter att välja hur, var och med vem de bor.

Om du har fått en fröpåse kan du delta i kampanjen genom att så några frön, ta foton på dina blommor när de växer fram ur myllan, posta dem på din favorit-some-kanal och tagga fotot med orden: #artikel19 #fnkonventionen #självbestämmandeär #ettegethem.

Fokus på tätare samarbete  

Miljöministeriet, ARA, Kehitysvammaliitto och FDUV inleder år 2017 ett tre-årigt pilotprojekt som jobbar enligt en tidigare framtagen god praxis "Boende mitt i vardagen". Första svenskspråkiga piloten blir i Pargas i samarbete med Pargas stad. Samarbetsnätverk initieras i hela Svenskfinland kring boende där personer med utvecklingsstörning och anhöriga blir hörda. FDUV samordnar och koordinerar regionala arbetsgrupper som främjar en gemensam utveckling av bostadsnätverk. Bostadsnätverk innefattar helheter av bostäder, service och sociala nätverk inom samma bostadsområde. 

Vidareutveckling av arbetet kring flyttningsprocessen förutsätter samarbete och fortbildning. FDUV deltar aktivt i Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) och Kehitysvammaisten Palvelusäätiös (KVPS) utvecklingsnätverk kring flyttningsförberedelse. FDUV och Aspa-stiftelsen samarbetar kring en årlig svenskspråkig utbildning för boendeutvärderare (Vertaisarviointi). 

FDUV sporrar till nya boendelösningar och ett gott förberedande arbete

Inom ramen för ett pilotprojekt i flyttningsförberedelse åren 2012–2016 utvecklades flyttnings- och boendeförberedelse för personer med funktionsnedsättning i huvudstadsregionen. Projektet omformades från april 2017 till bestående verksamhet, och utvidgades samtidigt till andra delar av Svenskfinland.

Den nuvarande verksamheten baserar sig på erfarenheter från pilotprojektet och utförs i samarbete med:

 • Alla som berörs av en förestående flytt
 • Kårkulla samkommun
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS
 • Aktörer som vill utveckla området (Personer med utvecklingsstörning, anhöriga, anställda inom social-och hälsovården, KVANK, ARA m.fl.)
   

Målsättningar:

 • Att stödja personer med utvecklingsstörning samt andra svårigheter med inlärning och/eller kommunikation och deras anhöriga i deras planering av framtiden och en förestående flytt
 • Initiera samarbetsnätverk kring boende i olika regioner där personer med utvecklingsstörda och anhöriga blir hörda
 • Påverka beslutsfattare i närsamhället att utveckla nya former av boendetjänster


Kursverksamhet:

 • kurser för personer som ska flytta och deras anhöriga
 • rekreationshelg för anhöriga i samarbete med Folkhälsan
 • utbildningar för personal inom boendeservice


Utvecklingsverksamhet:

 • pilotering av personlig budgetering
 • utveckling av bildmaterial i samarbete med Centret för alternativ och kompletterande kommunikation vid Folkhälsan
 • digitalt material
   

Ladda ner det tidigare projektets broschyr och postkort.

FDUV påverkar boendefrågor i hela Svenskfinland

FDUV påverkar och bevakar sina medlemmars intressen inom olika forum för att främja möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att uppnå självbestämmande och delaktighet. Läs mera om vårt påverkansarbete.

Samarbete mellan organisationer i Finland

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgsbranschen, för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn. Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende.

Mera information och intressant läsning

 • Statsrådets principbeslut om tryggande av individuellt boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning, Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:15
   
 • Boendeservice med heldygnsomsorg för funktionshindrade, riksomfattande tillsynsprogram 2012-2014, Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)
   
 • ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet)
   
 • Kvalitetsrekommendationer för uppförande av bostäder för personer med utvecklingsstörning för åren 2010–2017, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning
   
 • Kvalitetskriterier för individuellt stöd, maj 2011, Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning

Ta kontakt!

 • Susanne Tuure, ​Sakkunnig inom boende, Österbotten, 0400 600 676, susanne.tuure@fduv.fi
 • Elina Sagne-Ollikainen, Sakkunnig inom boende, övriga Svenskfinland, 040 508 51 10, elina@fduv.fi
   

Länkar & tips