Boende

Alla har rätt att välja hur, var och med vem man bor. I Finland pågår en omfattande nationell utveckling i boendefrågor som handlar om att ingen ska bo på institution år 2020. Enligt FN-konventionens artikel 19 har personer med utvecklingsstörning samma rättigheter som alla andra medborgare att få välja hur, var och med vem man bor.

Konkurrensutsättning av livsnödvändiga tjänster strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Upphandlingen av dessa tjänster strider mot mänskliga rättigheter och kommer på lång sikt att bli dyrt, både ur ett humant och ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Dessa tjänster som är nödvändiga för det dagliga livet bör uteslutas från lagens tillämpningsområde. I flere länder inom Europeiska Unionen har man gjort på detta sätt. FDUV deltar i medborgarinitiativet Ingen marknadsvara. Du kan ge din stödförklaring  för medborgarinitiativet "Ingen marknadsvara!" här.

Statsrådet har gett ett principbeslut 2012 som innebär att en massa nya hem byggs och tjänsterna i närsamhället ska utvecklas så att alla får rätt stöd, varken för lite eller för mycket.  Boende ska planeras utgående från den stödbehövandes behov och önskemål. Det krävs samarbete över förvaltningsgränser innefattande planläggning, bostäder, trafik och allmänna tjänster.

FDUV sporrar till nya boendelösningar och ett gott förberedande arbete. FDUV:s verksamhet Skräddarsydd boendeservice jobbar för att personer som har en utvecklingsstörning och/eller andra inlärningssvårigheter ska få information om olika boendealternativ och stödformer. Vägen till ett eget hem är en individuell process som kräver förberedelser, tid, tålamod och kamratstöd. Alla behövs i processen att hitta individuella lösningar!

Får du bestämma vem som hälsar på hemma hos dig? Kan du välja när du äter middag eller när du duschar? I FN-konventionens artikel 3 sägs att var och en har rätt att bestämma själv och göra sina egna val. Fortfarande är det få personer som själv fått bestämma hur, var och med vem man bor. Många personer som behöver stöd får inte fatta sina egna beslut gällande sitt hem, utan det kan vara personal, assistenter eller anhöriga som gör upp regler. Aspa stiftelsen har utvecklat sina arbetssätt i en process de kallade för Personcentrerad vardag där personalen tar reda på vilka saker som personen som får boendeservice vill förändra. Ett annat sätt att kartlägga hur pass väl personen är delaktig i sin egen vardag är att beställa en boendeutvärdering av Aspa. Kårkulla samkommun har brukarråd och anhörigråd för att stöda delaktighet och medbestämmande i den service de erbjuder. 

Boendeutvärdering enligt metoden VERTAISarviointi. 10 boendeutvärderare kan anlitas för uppdrag i Svenskfinland. Aspa stiftelsen och FDUV har tillsammans utbildat personer som själva har erfarenhet av att få stöd i det egna hemmet. En boendeutvärdering kan beställas av kommuner eller serviceproducenter för att utreda hur boendeverksamheten kan göras ännu bättre. Metoden kallas på finska för VERTAISarviointi och kan beställas av Aspa-stiftelsen. 

Betoning på gruppbostäder, varför? Enligt miljöministeriets utredning (30/2015) byggs det mest gruppbostäder i Finland. Bakomliggande orsaker är bland annat gamla mönster, ekonomi och sparkrav, tankar om att det krävs personal nattetid (personalresursering), man är osäker på vad den stödbehövande personen kan, risk för otrygghet och attityder.

Nya, bättre modeller finns. Goda alternativa modeller är bland annat trapphusmodellen, Key-ring, bostadsnätverk, personlig budgetering, boende enligt livsskede och föräldrainitiativ. Alla dessa lösningar finns redan i Finland, men är hittills mycket lokala.

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgsbranschen, för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn. Delegationen främjar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs i Finland och arbetar för att ordna högklassiga tjänster i anknytning till boende.
 

Material om boende 

Material för flyttare och nätverket

FDUV har översatt och gett ut materialet Så här klarar jag mig! Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik har tillsammans med FDUV utarbetat ett tillhörande bildmaterial. Här kan du ladda ner:

Bildmaterialet kan hjälpa att gestalta och formulera behovet av service och stöd inför ett självständigare vuxenliv. Så här klarar jag mig! -materialet används i FDUV:s flyttningsförberedelsekurser och kan med fördel fyllas i tillsammans med en stödperson, anhörig eller anställd inom omsorgen.

Material för föräldrar

I Sverige har GIL gett ut boken Boendeprojektet. Boendeprojektet är en bok om ungdomar som vill bo själva, med personlig assistans. Det är också en bok om deras föräldrar. Om engagerade föräldrar som vill skapa individanpassade bostäder för sina flygfärdiga ungar som många gånger har både flerfunktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Boken innehåller ett kapitel om de olika känslor och tankar man som förälder tampas med då ens vuxna barn flyttar från barndomshemmet. Vi tackar redaktören Ingrid Nordström för möjligheten att publicera kapitlet om frigörelseprocessens utmaningar och möjligheter på vår sida. Kapitlets författare är Ingrid Nordström och Lasse Franck.


Kriterier och rekommendationer för boende


Social- och hälsovårdsministeriet

  • Statsrådets principbeslut om tryggande av individuellt boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning, Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:15
     

Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)

ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet)

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning


Kampanjen Så ett frö


Så ett frö för ett demokratiskt Finland 100 år. Under våren 2017 delar vi ut 2000 påsar med solrosfrön. Idén med kampanjen är att sprida information om den verklighet som personer med utvecklingsstörning lever i. Om att alla finländska medborgare inte ännu har likvärdiga möjligheter att välja hur, var och med vem de bor.

Om du har fått en fröpåse kan du delta i kampanjen genom att så några frön, ta foton på dina blommor när de växer fram ur myllan, posta dem på din favorit-some-kanal och tagga fotot med orden: #artikel19 #fnkonventionen #självbestämmandeär #ettegethem .